Du är här: Hem / Arbetslöshetsförsäkringen / Omprövning och överklagan Lyssna

Beslutsbrev

När vi har fattat ett beslut om din rätt till ersättning kommer du att få ett beslutsbrev från oss. Beslutet gäller under hela din ersättningsperiod om inget annat anges.

Omprövning av beslut

Om du tycker att vårt beslut är fel kan du begära omprövning. Begäran om omprövning ska göras skriftligt och din begäran ska innehålla namn, personnummer, vilket beslut du vill ha omprövat, vilken ändring du vill ha och vilka skäl du har för att beslutet ska ändras. 

Ditt ärende kommer därefter att prövas på nytt av en omprövningshandläggare. Skrivelsen ska ha kommit in till oss inom två månader från det att du mottagit beslutet. 

Ett omprövningsbeslut kan i sin tur överklagas till behörig förvaltningsdomstol.

Överklagande

Om du anser att vårt omprövningsbeslut är felaktigt kan du överklaga ärendet till förvaltningsrätten. Överklagandet till förvaltningsrätten ska ske skriftligt och skickas till oss. Vi skickar sedan över samtliga handlingar i ärendet till förvaltningsrätten.

Hjälpte den här sidan dig?Den här sidan hjälpte mig inte Lämna synpunkt